Διατάξεις για ηλεκτρονικά καταστήματα (Νόμος ΓΕΜΗ)

Διατάξεις για ηλεκτρονικά καταστήματα (Νόμος ΓΕΜΗ)
 

Eπήλθαν μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο των εταιρειών που ασκούν ηλεκτρονικό και εξ αποστάσεως εμπόριο σύμφωνα με το ν.4635/30-10-19 ο οποίος εμπεριέχει τις νέες διατάξεις για τα ηλεκτρονικά καταστήματα για το Γ.Ε.ΜΗ, όπου πλέον καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή των ηλεκτρονικών καταστημάτων στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

Συγκεκριμένα στα άρθρα 86 , 90 και 95 αναφέρονται, μεταξύ άλλων :

Άρθρο 86 Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ με σημαντική διαφοροποίηση ότι στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος: 

α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα, ή 

β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

 

Άρθρο 90 Εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. - Λήψη Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

α. σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β. σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ. σε κάθε έντυπο που αφορά τον υπόχρεο, 

δ. στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και 

ε. στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου.

 Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι έγχαρτες, άυλες ή ηλεκτρονικές, καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των υπόχρεων πρέπει να φέρουν επιπλέον και τη νομική τους μορφή, τον τόπο της έδρας και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης.

Οι διαδικτυακοί τόποι των υπόχρεων και τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα δύνανται να εμπεριέχουν σύνδεσμο που ανακατευθύνει στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 95 Στοιχεία προς καταχώριση των υπόχρεων εγγραφής όπου αναφέρει συγκεκριμένα ποια είναι στοιχεία δημοσιοποίησης στο Μητρώο ανα περίπτωση.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ εδώ